Elite Vuokratuotto

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Vuokratuotto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa. 

Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta. 

Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa. 

Vahvuudet 

  • Tavoittelee kassavirtaa ja arvonnousua 
  • Laaja hajautus 
  • Yhdistelmä vuokra-asunnoista ja toimitiloista 
  • Likvidi asuntosijoitusvaihtoehto 

Kenelle sopii? 

  • Kiinteistömarkkinan korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Kassavirtaa arvostavalle 
  • Vuokra-asuntojen ja toimitilojen välistä hajautusta arvostavalle 
  • Vaivatonta kiinteistösijoittamista hakevalle 

Kvartaaliraportti 1.1.–31.3.2018

Helmikuussa rahasto osti Kontiolahden Lehmossa sijaitsevan, Kesko Oyj:n K-Supermarketille pitkäaikaisella vuokrasopimuksella vuokratun liikekiinteistön. Alle 5 vuoden ikäinen kiinteistö sijaitsee pientaloalueella, noin 7 kilometrin päässä Joensuun keskustasta. Kiinteistön hankinnan yhteydessä rahasto nosti vierasta pääomaa myös aiemmin hankitun, Turussa sijaitsevan Budget Sport -kiinteistön rahoittamiseksi.

Rahaston varat ovat edelleen lähes kokonaisuudessaan sijoitettu kiinteistöihin. Toimitilakiinteistöjen osuus rahaston kokonaisarvosta (GAV) oli 56 %, asuntojen osuus 39 % ja loput varat ovat käteisenä.

Myyntikohteiksi määriteltyjen asuntojen myynti on aloitettu. Ensimmäinen kauppa tapahtui helmikuussa ja tämän vuoden aikana myydään lisää asuntoja.

Rahaston sijoituskohteiden arvo ei muuttunut katsauskauden aikana.

Rahasto-osuuksien arvot 31.3.2018

Rahaston sijoitusten perustietoja

* Eliten tekemä ennuste rahaston kvartaalin lopussa omistamien sijoituskohteiden nettovuokratuotosta kvartaalin päättymistä seuraavalle 12 kuukaudelle

Loppuvuoden 2018 näkymät

Kiinteistömarkkinoiden myönteinen vire on jatkunut myös alkuvuoden. Kaupankäynti on vilkasta ja toimitilojen vuokrausvolyymi pysyi hyvällä tasolla.

Elite Alfred Bergin kiinteistötiimi on tutkinut alkuvuonna muutamien uusien asuntokohteiden hankintaa. Uusien hankintojen osalta kuitenkin painotetaan myös jatkossa toimitilakohteita, sillä sijoitusasuntojen hinnat ovat jatkaneet nousuaan. Rahaston strategiaan sopivia, hyvätuottoisia toimitilakiinteistöjä on ollut hyvin tarjolla.

Pyrimme sijoittamaan rahaston käteisvarat ripeästi, mikä osaltaan parantaa rahaston vuotuista tuottoa. Rahasto myy asuntoja loppuvuonnakin, ja myynneistä saadut varat on tarkoitus sijoittaa uudelleen joko asunto- tai toimitilakohteisiin.

Rahasto maksoi sijoittajilleen vuoden 2017 tulokseen perustuvan tuotonmaksun 11.5.2018. Tuotonmaksun määrä oli 4,35 euroa osuutta kohti, ja se vastaa noin 4,3 % tuottoa A-osuussarjan osuuden viimeisimmälle arvolle laskettuna.

Avaintiedot

Osuussarjat: A, C, D ja E
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Minimimerkintä: 5 000 €
Aloituspäivä: 30.9.2016

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 1,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 20 %

Tuottosidonnainen palkkio peritään rahasto-osuuden tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton (kiinteä 6 %:n vuosituotto).

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto.