Elite Älyenergia

Vaihtoehtorahasto

Yleiskuvaus

Elite Älyenergia Ky I sijoittaa kiinteistökohteiden energiatehokkuutta parantaviin ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin järjestelmiin, kuten älykkäisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, aurinkoenergiaan tai muihin energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian hankkeisiin.

Rahaston tuotto muodostuu osaltaan kiinteistökohteiden omistajien tai käyttäjien kanssa tehtävän energianmyynti- tai rahoitussopimuksen mukaisista maksuista. Sijoittajille rahaston tavoitteena on tarjota hajautettu, energiasäästöihin perustuva hyvä tuotto, joka on riippumaton muista pääomamarkkinoista.

Rahaston hankkeet lisäävät merkittävästi uusiutuvan energian käyttöä ja vähentävät ympäristöä haittaavia fossiilisten polttoaineiden päästöjä ja kiinteistöjen energiankäyttöä.

Vahvuudet

  • Hajautettu energiasäästöistä muodostuva tuotto
  • Riippumattomuus muista pääomamarkkinoista
  • Vähentää merkittävästi haitallisia päästöjä
  • Tavoitteena vuotuinen kassavirta 1–2 vuoden investointiajan jälkeen

Kenelle rahasto sopii?

  • 5–7 vuoden sijoitukseen sitoutuvalle
  • Muista pääomamarkkinoista riippumatonta tuottoa hakevalle
  • Ympäristöpäästöjen vähentämistä arvostavalle

 

Kvartaaliraportti 1.10.–31.12.2017

Elite Älyenergia I Ky (”rahasto”) on kommandiittiyhtiömuotoinen suljettu rahasto. Rahastolla on 5 vuoden toimikausi, jota voidaan kuitenkin rahastoa koskevia sopimuksia muuttamatta pidentää kahdella vuodella. Rahasto pyrkii sijoittamaan huolellisesti valittuihin energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian kohteisiin hajautetusti ja hyödyntämään erilaisia teknisiä ratkaisuja energian säästön saavuttamiseksi kohteissa.

Rahaston sijoitustoiminta käynnistyi 28.3.2017, jolloin rahasto toteutti ensimmäisen energiatehokkuushankkeensa. Vuoden toisella vuosineljänneksellä rahasto toteutti suuren aurinkoenergiainvestoinnin Kanariansaarille Espanjaan omistamansa holding-yhtiön kautta. Projektin yhteenlaskettu tavoite on rakentaa uusia aurinkoenergiavoimaloita, joiden energiantuotanto tulee olemaan noin 3,5 MW.

Vuoden 2017 neljännen vuosineljänneksen aikana rahasto on edelleen jatkanut potentiaalisten sijoituskohteiden kartoitusta. Neljännellä vuosineljänneksellä ei vielä tehty uusia sijoituksia.

Rahasto vastaanotti sijoittajilta uutta pääomaa neljännen kvartaalin aikana. Neljännen kvartaalin lopussa rahaston varoista n. 50 % on sitoutunut energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian kohteisiin. Rahaston kohteita odottava varallisuus on sijoitettu korkomarkkinoille. Olemme löytäneet potentiaalisia uusiutuvan energian sijoituskohteita neljännen vuosineljänneksen aikana ja tavoitteena on tehdä sijoituksia näihin kohteisiin alkuvuoden 2018 aikana.

Rahaston alkuvuosi 2018

Alkuvuonna 2018 (näillä näkymin Q2/2018 aikana) rahasto tullee toteuttamaan uusia sijoituskohteita hankevirrastaan.

Tällä hetkellä tutkimme Espanjan lisäksi muita mahdollisia aurinkovoiman tuotannolle soveltuvia kohteita maailmalla. Alkuvuoden 2018 aikana neuvottelemme Aasiassa sijaitsevaan aurinkoenergiakohteeseen tehtävästä sijoituksesta ja neuvottelemme myös Espanjan aurinkoenergiakohteisiin tehtävästä lisäsijoituksesta, joka toteutuisi vuoden 2018 aikana. Rahastolla on huomattava hankekanta, jonka toteuttamiseksi rahasto vastaanottaa lisämerkintöjä sijoittajilta 28.3.2018 asti.

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Vaihtoehtorahaston hoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vastuunalainen yhtiömies: Elite Älyenergia Oy
Rahaston muoto: Kommandiittiyhtiö
Vähimmäisyhtiöpanos: 10 000 €
Aloituspäivä: 28.3.2017
Sijoitusaika: 5–7 vuotta 

Palkkiot

Hallinnointipalkkio: 3 %

Laskentaperusteena käytetään 2,5 %:n osalta rahastolle maksettuja yhtiöpanoksia ja 0,5 %:n osalta realisoimattomien sijoituskohteiden hankintahintoja. 

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 %

Viiden prosentin vuotuisen tuoton ylittävästä osasta 75 % jaetaan sijoittajille ja 25 % Elite Älyenergia Oy:lle. 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto. Vaihtoehtorahaston hoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy. EAB Rahastoyhtiö Oy:lla on vaihtoehtorahastonhoitajan toimilupa.