Elite Alfred Berg Vuokratuotto

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Vuokratuotto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa. 

Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta. 

Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa. 

Vahvuudet 

  • Tavoittelee kassavirtaa ja arvonnousua 
  • Laaja hajautus 
  • Yhdistelmä vuokra-asunnoista ja toimitiloista 
  • Likvidi asuntosijoitusvaihtoehto 

Kenelle sopii? 

  • Kiinteistömarkkinan korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Kassavirtaa arvostavalle 
  • Vuokra-asuntojen ja toimitilojen välistä hajautusta arvostavalle 
  • Vaivatonta kiinteistösijoittamista hakevalle 

Rahaston kvartaalikatsaus 30.6.2018

Rahaston varoista 34 % on sijoitettuna asuntoihin, 51 % toimitiloihin ja käteisen osuus on 15 %. Elite Alfred Bergin kiinteistötiimi on valmistellut useita uusia kiinteistökauppoja, joiden ennakoidaan toteutuvan syksyn 2018 aikana. Sijoituskohteiden hankinnassa painotetaan edelleen toimitiloja, joskin asuntojen allokaation kasvattamista harkitaan uudelleen syksyn aikana.  Rahasto on myynyt alkuvuonna muutamia myyntilistalla olevia asuntoja.


Rahasto maksoi toukokuussa vuoden 2017 tulokseen perustuvan tuotonmaksun, jonka määrä oli 4,35 euroa osuutta kohden. Se vastaa noin 4,3 % tuottoa A-osuussarjan osuuden viimeisimmälle arvolle laskettuna. Rahasto-osuuden arvossa, joka perustuu 30.6.2018 arvonlaskentaan on huomioitu tämä tuotonmaksu osuuden arvoa pienentävänä.  Tämänhetkiseen kassavirtaennusteeseen perustuen keväällä 2019 maksettavan tuotonmaksun vuodelta 2018 ennakoidaan vastaavan vähintään 5 % tuottoa A-osuussarjan nykyiselle arvolle laskettuna.

 

Avaintiedot

Osuussarjat: A, C, D ja E
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Minimimerkintä: 5 000 €
Aloituspäivä: 30.9.2016

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 1,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 20 %

Tuottosidonnainen palkkio peritään rahasto-osuuden tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton (kiinteä 6 %:n vuosituotto).

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto.