Elite Alfred Berg Optimi

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimi Erikoissijoitusrahastossa varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti eri omaisuuslajeihin. Valittujen sijoituskohteiden tuotto poikkeaa toisistaan taloussuhdanteiden eri vaiheissa. 

Osake- ja korkosijoitusten lisäksi varoja sijoitetaan raaka-aineisiin, kuten kultaan, maataloustuotteisiin ja energiahyödykkeisiin. Sijoituskohteet painotetaan niin, että niiden riski-tuottosuhde on mahdollisimman hyvin tasapainossa. Rahaston riippuvuus osakemarkkinoiden liikkeistä on matala tai kohtuullinen. 

Tavoitteena on aktiivisen riskienhallintamallin ja hajauttamisen keinoin saavuttaa mahdollisimman hyvä ja tasainen tuotto. 

 

Vahvuudet 

  • Käytössä kaikki omaisuusluokat 
  • Perustana kustannustehokas indeksisijoittaminen 
  • Osakemarkkinoita tasaisempi tuotto 
  • Ammattimainen riskienhallinta (riskitasapaino) 

Kenelle sopii? 

  • Tasaista tuottoa ja pääoman säilyvyyttä tavoittelevalle 
  • Osakemarkkinoista riippumatonta tuottoa hakevalle 
  • Perinteistä osake-korkosalkkua laajempaa hajautusta arvostavalle 
  • Vaihtoehtoista sijoitusstrategiaa arvostavalle 

 

Kuukausikatsaus 31.8.2018

Elite Alfred Berg Optimi Erikoissijoitusrahaston C-osuussarjan tuotto oli elokuussa negatiivinen. Heikoimmin tuottivat kehittyvien markkinoiden korkosijoitukset, eurooppalaiset osakkeet ja hyödykkeistä arvometallit. Rahaston harvoja nousijoita olivat USA:n osakkeet ja vaihtovelkakirjat. Rahaston makrorahastot eivät onnistuneet hyödyntämään osake- ja valuuttamarkkinoiden suurta heiluntaa. Markkinoiden tilanne asettaa suuria haasteita rahaston riskipariteettiin perustuvalle sijoitusstrategialle.

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Dokumentit

Kuukausikatsaus PDF

Avaintietoesite PDF (osuussarja C)

Rahastoesite PDF

Säännöt PDF

Lisää virallisia asiakirjoja löydät täältä

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa https://www.elitevarainhoito.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot saatavilla suomen kielellä.