Elite tarjoaa sinulle kokonaisvaltaista ja yksilölliset tarpeesi huomioivaa varallisuuden hoitoa.

Eläkkeellä monen tulot laskevat, mutta menoja saattaa olla paljonkin. Eliten tavoitteena on auttaa sinua turvaamaan huolettomat eläkepäivät esimerkiksi säästämisen, sijoittamisen ja vakuuttamisen keinoin.

Riittävätkö eläketulosi haluamaasi elintasoon? Selviäisitkö taloudellisesti ilman puolisosi tuloja? Onhan sinulla edunvalvontavaltakirja?

Veroilla on erittäin suuri vaikutus varallisuutesi kasvuun. Verojen järkeistäminen onkin kiinteä osa kaikkea Eliten toimintaa. Verosuunnittelun keinoin voidaan välttää tarpeeton verorasitus sekä omalta, mutta myös perillistesi osalta.
Oletko hyödyntänyt sijoitusvakuutusta? Olisiko varallisuuttasi kannattavaa yhtiöittää? Mitä tarkoittaa hallintaoikeuden pidättäminen lahjaa annettaessa? Soveltuisiko alihintainen kauppa juuri sinun perheesi tarpeisiin?

Ihmisen elämän tärkeimmät asiat tapahtuvat yleensä vapaa-ajalla. Elite haluaakin olla mahdollistamassa unelmasi tekemällä pitkäjänteistä työtä sinun eteesi, että sinä voit viettää huoletonta ja antoisaa vapaa-aikaa.
Onko haaveissasi matka kaukomaille? Ehkä harkitset osa-aikaeläkkeelle jäämistä? Mitä tarkoittaakaan taloudellinen riippumattomuus?

Asuntovarallisuus on merkittävä osa monen suomalaisen kokonaisvarallisuutta ja siihen liittyy usein merkittävässä määrin velkarahan käyttö. Haluammekin varmistaa, etteivät riskisi kasva liian suuriksi ja toisaalta, että asuntovarallisuutesi on varmasti tehokäytössä.

Oletko varautunut taloudellisesti omistusasunnossasi tuleviin remontteihin? Onko sijoitusasuntosi vuokrataso sopiva? Unelmoitko omasta kesämökistä? Miten korkojen nopea nouseminen vaikuttaisi talouteesi?

Eliten arvomaailmassa yrittäjyys on erittäin korkealla ja olemme tiiviisti mukana auttamassa yrittäjiä kokonaisvarallisuutensa järjestämisessä siten, ettei ylimääräisiä veroja maksettaisi tai piiloriskejä syntyisi.
Ovatko yrityksesi varat ja liiketoiminta saman yhtiön sisällä? Oletko varautunut sukupolvenvaihdokseen verotehokkaasti? Onko suunnitelmissasi yrityksesi myyminen?

Pörssimarkkinoiden ulkopuolelta voi löytyä kiinnostavia sijoituskohteita kuten listaamattomia yhtiöitä ja kiinteistöjä.
Miten olet hyödyntänyt reaaliomaisuuden tuomat mahdollisuudet omassa taloudessasi? Onhan metsäomaisuutesi hoidettu tehokkaasti?

Perinnönjakotilaisuus voi parhaimmillaan sujua hyvässä hengessä, kun kaikki palaset on suunniteltu huolellisesti etukäteen. Toisaalta perillistesi tarpeetonta verorasitusta voidaan keventää etukäteisvalmisteluilla. Elite on onnistuneesti ollut auttamassa monia perheitä kokonaisverorasituksen keventämisessä.

Miten haluat perintösi jaettavan? Oletko harkinnut sijoitusvakuutusta? Tulisiko varallisuuden verotehokas siirto jälkipolville aloittaa jo etukäteen?

Sijoitusomaisuus koostuu esimerkiksi rahastoista, osakkeista ja velkakirjoista. Sijoitustoiminnassa tuotto on oleellinen tekijä, mutta onnistunut riskienhallinta nousee monesti avainrooliin. Haluamme varmistaa, että ymmärrät aidosti riskisi ja että varasi ovat mahdollisimman tuottavassa käytössä.

Mitkä ovat merkittävimmät riskitekijät sijoitussalkussasi? Mikä olisi sopiva osakepaino juuri nyt?

Varallisuudenhoito

Elite tarjoaa sinulle kokonaisvaltaista ja yksilölliset tarpeesi huomioivaa varainhoitoa. Henkilökohtainen yksityispankkiirisi perehtyy kanssasi elämäntilanteeseesi ja tulevaisuuden tavoitteisiisi. Yhdessä pankkiirisi kanssa käyt läpi esimerkiksi vakuutusturvasi, perintösuunnitelmasi, verojärjestelysi sekä sijoitusratkaisusi. Tavoitteena on tunnistaa keskeisimmät kehityskohteet ja päästä eroon piilevistä riskitekijöistä. Sinun ja henkilökohtaisen pankkiirisi tukena ovat Eliten huippuosaajat, kuten verojuristit ja salkunhoitajat.

ELITEN VARAINHOITOMALLIT

Elite Optimi -varainhoidossa varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti eri omaisuuslajeihin. Valittujen sijoituskohteiden tuotto poikkeaa toisistaan taloussuhdanteiden eri vaiheissa.  
Osake- ja korkosijoitusten lisäksi varoja sijoitetaan raaka-aineisiin, kuten kultaan, maataloustuotteisiin ja energiahyödykkeisiin. Sijoituskohteet painotetaan niin, että niiden riski-tuottosuhde on mahdollisimman hyvin tasapainossa. Optimin riippuvuus osakemarkkinoiden liikkeistä on matala tai kohtuullinen. 

Tutustu Optimin syyskuun kuukausiraporttiin.

Elite Trendi -varainhoidossa varat sijoitetaan osake- ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti hajauttaen. Riskitasoa säädetään aktiivisesti sijoitusten osakepainoa muutamalla. Osakepainon säätelyssä apuna käytetään matemaattista mallia, jonka tavoitteena on hyötyä osakemarkkinoiden pitkäkestoisista nousuista ja välttää suuret arvonlaskut vähentämällä osakepainoa osakemarkkinoiden laskukausien aikana. Osake- ja korkosijoitusten sisäiset painotukset valitaan salkunhoitajan markkinanäkemyksen perusteella. Sijoitukset toteutetaan aina tarkoitukseen sopivimmilla ratkaisuilla käyttäen esimerkiksi aktiivisia sijoitusrahastoja sekä kustannustehokkaita indeksirahastoja ja johdannaisia.

Tutustu Trendin syyskuun kuukausiraporttiin.

ELITEN RAHASTOT

Elite Eurooppa Faktorit Sijoitusrahasto sijoittaa eurooppalaisiin yrityksiin. Yritysvalinta tehdään neljän ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa.  Rahastoon valitaan yli 1200 yrityksen joukosta 30 yhtiötä, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: laatu, arvo, hintavakaus ja kurssinousu. Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkina-arvo painotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen. Salkunhoito on aktiivista, ja osake valinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on vertailuindeksiä korkeampi ja tasaisempi tuotto.

Tutustu rahaston syyskuun kuukausiraporttiin.

Elite Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto sijoittaa suomalaisiin yrityksiin. Yritysvalinta tehdään kolmen ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa. Rahastoon valitaan 11 yhtiötä, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: arvo, hintavakaus ja kurssinousu. Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkinaarvopainotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen. Salkunhoito on aktiivista, ja osakevalinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on vertailuindeksiä korkeampi ja tasaisempi tuotto.

Tutustu rahaston syyskuun kuukausiraporttiin.

AJ Elite Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla.

Tutustu rahaston syyskuun kuukausiraporttiin.

Elite Osake Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin. Sijoitustoiminta kohdistuu laajasti kansainvälisille osakemarkkinoille, eivätkä indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet ohjaa rahaston toimintaa. Rahasto hyödyntää johdannaisia sekä sijoitusten suojaamisessa että tuoton tavoittelussa osana sijoitusstrategiaa. ETF- ja indeksirahastojen avulla maksimoidaan tehokas sijoitustoiminta. Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin. 

Tutustu rahaston syyskuun kuukausiraporttiin.

Elite Korko Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.

Tutustu rahaston syyskuun kuukausiraporttiin.

Erikoisijoitusrahasto Elite Vuokratuotto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa. Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta. Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa.

Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen.

Elite Älyenergia -vaihtoehtorahasto sijoittaa kiinteistökohteiden älykkäisiin lämmitysjärjestelmiin, aurinkoenergiaan tai muihin energiatehokkuushankkeisiin, kuten valaistuksen tai ilmanvaihdon uusimiseen. Kiinteistön omistaja vuokraa energiatehokkuushankkeissa käytetyt laitteistot rahastolta, mutta säästää samalla merkittävästi energiakustannuksissaan. Tavoitteena on tarjota sijoittajille hajautettu energiasäästöihin perustuva hyvä tuotto, joka on riippumaton muista pääomamarkkinoista. Rahaston sijoituksilla tehtävät energiatehokkuushankkeet vähentävät merkittävästi ympäristölle haitallisten fossiilisten polttoaineiden päästöjä. 

Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen.

Ota yhteyttä

Soita ja sovi aika sinua palvelevan asiantuntijan kanssa.

  0201 558 610

Yhteystiedot