Henkilötietojen käyttö Elite Alfred Bergillä

Elite Alfred Berg kiinnittää toiminnassaan ja henkilötietojen käsittelyssä erityistä huomiota tietosuojaan ja asiakkaiden yksityisyyden suojan säilymiseen.

Elite Alfred Berg käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja sijoitus- ja oheispalveluihin ja vakuutusedustukseen liittyvän lainsäädännön sekä erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja markkinointiin sekä riskienhallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Henkilötietojen hallinnoimiseksi Elite Alfred Bergillä on useita henkilörekisterejä, joista kustakin on laadittu erillinen rekisteriseloste. EAB Group Oyj:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste ja suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste löytyvät tämän sivun lopusta.

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä ja luottotietorekistereistä sekä vakuutusasioissa myös vakuutusyhtiöiltä. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös muulta taholta, kuten omaisuudenhoitajalta tai työnantajalta. Lisäksi Elite Alfred Bergin edustajien kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa ja viestejä voidaan tallentaa viestien sisällön varmistamiseksi.

EAB Group Oyj:llä on lain mukaan oikeus luovuttaa asiakastietoja toisille sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, joita koskee samanlainen salassapitovelvollisuus kuin EAB Group Oyj:tä. Tietoja voidaan käyttää asiakassuhteiden hoitamiseen, riskienhallintaan ja suoramarkkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

EAB Group -konserniin kuuluvat yhtiöt eivät luovuta hallussaan olevia tietoja sivullisille muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella tai lain edellyttämissä tai sallimissa tapauksissa.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määrittelemien rekisteröidyn oikeuksien perusteella jokaisella on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen tietojaan Elite Alfred Bergissä. Mikäli tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja tietää, mitä tietoja hänestä on talletettuna, mihin tarkoitukseen, minne tietoja mahdollisesti luovutetaan ja kuinka kauan tietoja säilytetään. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietoja korjattavaksi, täydennettäväksi, poistettavaksi tai niiden käsittelyä rajoitettavaksi, mikäli talletetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia tai niiden säilyttämiseen ei ole voimassa olevaa perustetta. Rekisteröity voi myös pyytää rekistereihin toimittamansa tiedot itselleen siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa kieltää Elite Alfred Bergiä käyttämästä tietojaan suoramarkkinointitarkoitukseen. Kielto tulee ilmoittaa kirjallisesti Elite Alfred Bergille tietosuojaselosteessa selostetulla tavalla.

Elite Alfred Berg ei tee rekisteröityä koskevia merkittäviä päätöksiä pelkästään automaattiseen tietojen käsittelyyn ja profilointiin perustuen ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, soveltuvan lainsäädännön lupaa tai kun automaattinen päätöksenteko on välttämätöntä sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten. Automaattisen päätöksenteon olemassaolosta ilmoitetaan palvelun yhteydessä, ja päätöksistä voi aina valittaa Elite Alfred Bergille.

Edellä mainitut tiedustelut, pyynnöt, kiellot ja valitukset tulee toimittaa osoitteeseen: Elite Alfred Berg, Laki & Compliance, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Elite Alfred Berg voi edellyttää tiedustelijan henkilöllisyyden todistamista.

Valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä. Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.

Tietosuojaseloste Asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste Suoramarkkinointirekisteri