Henkilötietojen käyttö EAB Group Oyj:ssä

Elite Alfred Bergin toiminnassa tietosuojaan ja asiakkaiden yksityisyyden suojan säilymiseen henkilötietojen käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota.

Elite Alfred Berg käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja sijoitus- ja oheispalvelu- ja vakuutusedustukseen liittyvän lainsäädännön mukaisesti sekä huolehtii yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja markkinointiin sekä riskienhallintaan.

Henkilötietojen hallinnoimiseksi Elite Alfred Bergissä on useita henkilörekisterejä, joista kustakin on laadittu erillinen rekisteriseloste. EAB Group Oyj:n ja Elite Life Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste sisältäen rekisteriselosteen löytyy tämän sivun lopusta.

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekistereistä sekä vakuutusasioissa myös vakuutusyhtiöiltä. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös muulta taholta, kuten omaisuudenhoitajalta tai työnantajalta. Lisäksi Elite Alfred Bergin edustajien kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa ja viestejä voidaan tallentaa, jotta voidaan varmistua viestien sisällöstä.

Elite Alfred Bergiin kuuluvat yhtiöt  eivät luovuta hallussaan olevia tietoja sivullisille muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella tai lain edellyttämissä tai sallimissa tapauksissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietolain määrittelemän tarkastusoikeuden perusteella jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä talletettuna tietoja Elite Alfred Bergin rekistereihin. Mikäli tietoja on talletettuna, on rekisteröidyllä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on talletettuna.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä oleva tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tieto on käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. EAB Group Oyj:n ja Elite Life Oy:n rekisteriin rekisteröidyillä on oikeus koska tahansa kieltää käyttämästä tietojaan etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä asianomaiselle palveluntarjoajalle EAB Group Oyj:lle tai/ja Elite Life Oy:lle. Lisätietoja tarkastusoikeudesta, tietojen korjaamisesta sekä kielto-oikeuden käyttämisestä on saatavissa sivun lopusta löytyvästä rekisteriselosteesta.

Rekisteriseloste