Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus

Konserniyhtiöiden yhtiökokous on valinnut yhtiöiden tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha-Pekka Mylén, jonka tehtävänä on lakisääteinen tilintarkastus kaikissa Elite-konsernin yhtiöissä.

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta arvioivat lakisääteisesti tilintarkastajat. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa Elite-konsernin kirjanpitoa, tilinpäätöksiä ja hallintoa. Tilintarkastajat tarkastavat, että Elite-konsernin toiminta on lain mukaista ja että tilinpäätökset on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja antavat osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille oikeat ja riittävät tiedot Elite-konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Sisäinen tarkastus vastaa riskienhallintajärjestelmän toimivuuden tarkastamisesta. Sisäinen tarkastus arvioi, tarkastaa ja varmentaa sisäisen valvonnan sekä compliance- ja riskienhallintatoimintojen tehokkuutta, riittävyyttä ja toimivuutta. Tarkastuksia suoritetaan kuukausittain hallituksen hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus on ulkoistettu ja siitä vastaa Lakiasiaintoimisto Lauri Koponen.