Palkitsemisperiaatteet

Alla esitellään tiivistettynä Elite Varainhoito Oyj:n (Elite tai Yhtiö) sekä Elite Rahastohallinto Oy:n ja EPL Rahastot Oy:n palkitsemisperiaatteita. Yhtiöt noudattavat palkitsemispolitiikassaan soveltuvin osin luottolaitoslain 7 ja 8 luvun säännöksiä, sijoitusrahastolain 4 b luvun säännöksiä, Valtiovarainministeriön asetusta vaihtoehtorahastojen hoitajien palkitsemisjärjestelmistä, EU:n vakavaraisuusdirektiiviä (2013/36/EU), EU:n vakavaraisuusasetusta (575/2013), EU:n palkitsemisasetusta (604/2014), Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeita palkitsemisesta sekä Finanssivalvonnan voimassa olevia tulkintoja ja määräyksiä palkitsemiseen liittyen.

Elite-konsernilla ei ole velvollisuutta perustaa luottolaitoslain mukaista palkitsemisvaliokuntaa. Eliten hallitus on valinnut keskuudestaan Kari Juurakon palkitsemisasioista vastuulliseksi jäseneksi.
 
Compliance Officer on mukana palkkiopolitiikan ja -käytäntöjen suunnittelussa. Sisäinen tarkastus tarkastaa vuosittain palkitsemisjärjestelyjen lainmukaisuutta ja raportoi havainnoistaan hallitukselle.
 
Yhtiöillä on hallitusten hyväksymät palkitsemisjärjestelmiä koskevat periaatteet, jotka ohjaavat johdon ja työntekijöiden palkitsemista.

Yleiset periaatteet koskien palkkaa ja palkitsemisjärjestelmää

Henkilöstön palkitsemisjärjestelmät vahvistetaan vuosittain, ja niiden tulee tukea yhtiön strategian ja tavoitteiden toteutumista sekä yhtiön pitkän aikavälin etua.

Palkitsemisjärjestelmiä määriteltäessä sovellettavia periaatteita ovat:

a)    Palkitsemisen tulee tukea pitkän aikavälin arvonmuodostusta ja sen tulee perustua tasapainoiseen riskihorisonttiin.

b)    Palkitsemisen tulee kasvaa samalla, kun vastuu ja kyky vaikuttaa muiden työhön ja yhtiön kannattavuuteen kasvavat.

c)    Palkitsemisen tulee perustua arviointiyhdistelmään, jossa otetaan huomioon yksilön työsuoritus, liiketoiminta-alueen ja/tai liiketoimintayksikön tulos sekä koko konsernin kokonaistulos.

d)    Palkitsemisen tulee olla suunniteltu siten, että se estää liiallista riskinottoa.

e)    Palkitsemismekanismien tulee aina perustua viime kädessä työnantajan yksipuoliseen päätökseen.

f)     Tavoiteasetannassa tulee käyttää ensisijaisesti sellaisia tavoitteita, jotka luonnostaan ohjaavat tasapainoiseen riskinottoon. Tavoitteiden tulee mahdollisuuksien mukaan perustua julkaistuihin, määrällisiin mittareihin.

g)    Palkitsemisohjelmiin on aina sisällytettävä ehdot, jotka edellyttävät kannattavuutta palkkion maksun ehtona, mahdolliset rajoitukset, palkkiokatot, jotka rajoittavat palkkion koon enimmäismäärän, sekä force majeure -ehdot, jotka sallivat hallituksen muuttaa maksuaikataulua tai keskeyttää maksut, mikäli kannustinjärjestelmän tiukka noudattaminen aiheuttaisi poikkeuksellisen suurta haittaa yhtiölle.

h)    Kaikkien joustavaa palkitsemista koskevien sopimusten tulee sisältää ehto, joka antaa hallitukselle oikeuden määrittää palkkion suuruudeksi nolla (0), mikäli tämä on tarpeen yhtiön taloudellisen tilanteen vuoksi.

i)      Yksittäisen työntekijän palkitsemista määritettäessä on otettava huomioon laadulliset kriteerit siitä, noudattaako työntekijä liiketoiminnan sisäisiä ja ulkoisia sääntöjä. Tavoitteiden arvioinnin on oltava jatkuvaa.

j)      Palkitsemisen palkkionmaksusta tulee päättää jälkikäteen vuosittain, ja palkkionmaksun tulee perustua konsernin liiketulokseen sekä hallituksen päätökseen siitä, että joustavan palkitsemisen palkkiot voidaan maksaa.

k)    Työnantajana yhtiö on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan muuttuvan palkitsemisen käytäntöjä ja ohjeita.

Tytäryhtiön palveluksessa olevien yksityispankkiirien peruspalkan sisältämän bonuksen perusosan osalta ei sovelleta kohtia e), g), h) ja j).

Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden palkkio ei saa olla riippuvainen sen liiketoimintayksikön tuloksesta, jota hän valvoo.

Merkittävien muuttuvien palkkioiden lykkääminen

Siltä osin kuin palkitsemisjärjestelmä saattaa johtaa yli 50 000 euron muuttuvan palkkion maksamiseen kalenterivuoden aikana on palkitsemisjärjestelmää laadittaessa noudatettava Eliten määrittelemien henkilöiden* osalta yllä esitettyjen yleisten periaatteiden lisäksi seuraavia periaatteita:

Kiinteän ja muuttuvan palkan suhde 

Palkitsemisjärjestelmässä on oltava asetettu kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen suhde sekä kuinka suureksi muuttuva palkkio voi nousta.

Palkkion lykkääminen 

Vähintään 40 % määritellystä muuttuvasta palkkiosta on lykättävä maksettavaksi tasaerin palkkionmääräytymisvuotta seuraavien 3–5 vuoden kuluessa.

Ennen kunkin lykätyn erän maksamista arvioidaan

  • onko palkkiota pienennettävä toteutuneista riskeistä johtuen ja
  • onko palkkiota pienennettävä yhtiön taloudellisen tilanteen heikkenemisen vuoksi.

Arvion perusteella maksettavaa erää voidaan pienentää tai se voidaan jättää kokonaan maksamatta.

Vaihtoehtorahastojen hoitajina toimivien tytäryhtiöiden maksamien lykättyjen palkkioiden maksuaika tulee suhteuttaa vaihtoehtorahaston elinkaareen, lunastuspolitiikkaan ja sijoitusriskeihin.

Jos rahastoyhtiönä toimivan tytäryhtiön hallinnoimien vaihtoehtorahastojen varat ylittävät muiden rahastojen varat, siihen sovelletaan vaihtoehtorahaston hoitajina toimivia koskevia säännöksiä. Jos edellytys ei toteudu, rahastoyhtiönä toimivan tytäryhtiön maksamien lykättyjen palkkioiden maksuaika on määriteltävä huomioiden sen sijoitusrahaston, johon kohdistuvaan työpanokseen muuttuva osa perustuu, rahasto-osuuden omistajille suositeltu rahasto-osuuksien vähimmäispitoaika ja sijoitusrahaston riskin luonne. Ajanjakson on oltava vähintään kolme vuotta.

Siltä osin kuin palkitsemisjärjestelmä saattaa johtaa yli 50 000 euron muuttuvan palkkion maksamiseen kalenterivuoden aikana, riskinottajiksi määriteltyjen henkilöiden osalta on palkitsemisjärjestelmää laadittaessa noudatettava yllä esitettyjen yleisten periaatteiden lisäksi seuraavia periaatteita:

Muuttuvien palkkioiden maksaminen muuna kuin rahana

1.    Elite Varainhoito Oyj:n osalta

Kulloinkin maksettavaksi tulevasta palkkiosta enintään puolet voidaan maksaa rahana.

Muuna kuin rahana maksettava erä suoritetaan Elite Varainhoito Oyj:n osakkeina tai sellaisina rahoitusvälineinä, joiden arvo heijastaa konsernin oman pääoman ja luottokelpoisuuden muutoksia.

2.    Elite Rahastohallinto Oy:n ja EPL Rahastot Oy:n osalta

a)    Elite Rahastohallinto Oy:ssä muuna kuin rahana maksettava erä suoritetaan käyttäen vaihtoehtorahaston osuuksia tai vastaavia muita rahoitusvälineitä, mikäli Elite Rahastohallinto Oy:n vaihtoehtorahastojen varat ylittävät sen hoitamien muiden kuin vaihtoehtorahastojen varat. Tällöin maksettavaksi tulevasta palkkiosta enintään puolet voidaan maksaa rahana.

Rahoitusvälineen muuttamiselle rahaksi asetetaan odotusaika. Odotusajan tulee ulottua vähintään palkkiolle alun perin määritellyn lykkäysajan loppuun asti.

b)    Elite Rahastohallinto Oy:ssä muuna kuin rahana maksettava erä suoritetaan käyttäen sijoitusrahastojen osuuksia tai vastaavia muita rahoitusvälineitä, mikäli Elite Rahastohallinto Oy:n vaihtoehtorahastojen varat eivät ylitä yhtiön hoitamien muiden kuin vaihtoehtorahastojen varoja.

Rahoitusvälineen muuttamiselle rahaksi asetetaan odotusaika. Odotusajan tulee ulottua vähintään palkkiolle alun perin määritellyn lykkäysajan loppuun asti.

c)    EPL Rahastot Oy:ssä muuna kuin rahana maksettava erä suoritetaan käyttäen vaihtoehtorahaston osuuksia. Maksettavaksi tulevasta palkkiosta enintään puolet voidaan maksaa rahana.

Rahoitusvälineen muuttamiselle rahaksi asetetaan odotusaika. Odotusajan tulee ulottua vähintään palkkiolle alun perin määritellyn lykkäysajan loppuun asti.

Muuttuva palkkio voidaan maksaa ainoastaan silloin, kun palkkion maksaminen on perusteltua ottaen huomioon kunkin yhtiön taloudellisen kokonaistilanteen ja avainhenkilön henkilökohtaisen suorituksen, liiketoimintayksikön sekä mahdollisen vaihtoehtorahaston suorituksen.

Elite-konsernin palkitsemisjärjestelmä on rakennettu siten, että kukin yhtiö voi myös päättää muuttuvan palkkion jättämisestä maksamatta joko kokonaan tai osittain. Konsernissa on huolehdittava siitä, että kunkin avainhenkilön kiinteä palkkio on riittävän suuri, jotta muuttuvan palkkion mahdollinen maksamatta jättäminen ei muodostu hänelle kohtuuttomaksi.