Hallitus

Elite Varainhoito Oyj:n hallitus vastaa Eliten ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesti järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Hallituksen valinta

Hallituksen tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että se koostuu riittävän monesta jäsenestä ja että jäsenillä on riittävän pitkä, monipuolinen ja toisiaan täydentävä osaaminen ja kokemus. Hallituksen kokoonpanon monipuolisuutta on myös se, että jäseninä on molempia sukupuolia. Hallituksen jäseniksi valittavien henkilöiden etsiminen ja ehdokkaiden kokemuksen ja kykyjen kartoittaminen ennen päätösehdotusta yhtiökokoukselle on jatkuva ja pitkäjänteinen prosessi. Yhtiön merkittävimmät omistajat ovat sitoutuneet ammattitaitoisen ja monimuotoisen hallituksen kokoonpanon edistämiseen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalien jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei yhtiökokous päätä toimikauden päättymisestä aiemmin. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta.

Hallituksen tehtävät

Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii Eliten hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä. Hallitus vahvistaa Eliten strategiaa, investointeja, organisaatiota, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa ja rahoitusta koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallitus voi perustaa valiokuntia, mikäli Eliten toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää. Hallitus ei ole perustanut valiokuntia, eikä erillistä riskikomiteaa. 

Hallituksen kokoonpano

Eliten hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Kari Juurakko
Hallituksen puheenjohtaja, Senior pankkiiri
Elite varainhoito Oyj

Daniel Pasternack
Toimitusjohtaja
Elite varainhoito Oyj

Rami Niemi
Liiketoimintajohtaja, yksityisasiakkaat
Elite varainhoito Oyj

Janne Nieminen
Toimitusjohtaja
EPL Rahastot Oy

Juha Tynkkynen
Toimitusjohtaja
T & T Enterprises Oy ja T & T Idealist Oy

Vincent Trouillard-Perrot
Toimitusjohtaja
Alfred Berg, Pohjoismaat