Hallinnointiperiaatteet

Elite Varainhoito Oyj noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Eliten yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n First North -Finland markkinapaikkaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

Elitellä on konsernin hallinnon järjestystä koskevat sisäiset ohjeet ja periaatteet, jotka perustuvat sijoituspalveluyritysten hallintoa koskeviin lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Elite ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi -suositusta, koska se ei ole konsernin kokoon ja liiketoimintaan nähden perusteltua eivätkä First North – Rulebook -säännöt tai muut säännökset sitä edellytä.

Elite noudattaa Elite-konsernin kaupankäyntiohjetta, joka perustuu Finanssialan Keskusliiton sijoituspalveluja tarjoavien jäsenyhteisöjen kaupankäyntiohjeeseen,  sekä Elite-konsernin sisäpiiriohjetta, joka perustuu Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen.

Elite noudattaa tilinpäätöksen ja puolivuotiskatsausten laadinnassa suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (Finnish Accounting Standards, FAS), joka perustuu Suomen kirjanpitolakiin ja -asetukseen sekä kirjanpitolautakunnan ohjeisiin ja lausuntoihin. Lisäksi Elite noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikkaa koskevia sääntöjä.

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Eliten hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on Eliten toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Hallinnon järjestämiseksi Eliten hallitus on määrittänyt Eliten noudattaman hallintotavan, hallinnon periaatteet, toimintamallin, roolit, vastuut ja valtuudet.